• se (1K) 
  • en (2K) 
  • paluu (2K) 
square (8K)

Carl Oscar Malm

Carl Oscar Malm föddes den 12.2.1826 I Eura. Följande år flyttade Malms familj till Askola där Carl Oscar tillbringade sin tidiga barndom. Hans far Anders Gustaf Malm var tjänsteman och från år 1833 stadsfiskal i Borgå. Carl Oscars mor Katarina Juliana var född Tandefelt. Modern dog år 1838 och A. G. Malm gifte om sig med Christina Emerantia af Enehjelm. Carl Oscar hade en två år äldre bror Gustaf Emil och en yngre syster som dog när hon var två år.

Orsaken till Carl Oscars dövhet är inte helt klar. Enligt vissa uppgifter orsakades den av skabb som Carl Oscar smittats med av sin amma. Under sjukdomstiden blödde gossens öron och man ansåg att detta orsakat dövheten. Man försökte bota dövheten på många sätt, bl.a. med elektricitet hos en läkare i Stockholm men utan resultat.

Malms far var aktiv i samhället och värdesatte bildning. Han tyckte att Carl Oscar "var någorlunda lättfattlig och begriplig" så man lärde honom hemma bokstäverna och siffrorna, något som var sällsynt på den tiden, särskilt när det var fråga om ett dövt barn. Familjen Malm fick veta om dövskolan i Stockholm och beslöt skicka gossen dit.

Malm började sin skolgång vid Manillaskolan i Stockholm som den döva läraren Johan Gerhard Holtz privatelev år 1834. Som Holtz elev lärde sig Carl Oscar det teckenspråk som användes i skolan och svenska. År 1940 skrevs han in som elev i skolan. I Malms betyg stod år 1945:

"inhemtat ovanlig kunskap I Svenska språkets förstående och skrifvande; genomgått store curser i Svensk Historia och Geografi samt popular Naturkunnighet; uppfattat det viktigaste af allmän Historia och Geografi, äfvensom Naturalhistorien, genomgått Arithmetiken samt det enklaste av Geometrin."

Malm fick också undervisning i snickaryrket och fick vitsordet berömligt. Han drömde om att bli lärare. I den offentliga examen behandlade Malm två ämnen som han fick av åhörarna: det märkligaste af Gustaf I:s regering och uppfostran. I en svensk tidning konstaterades: "På ett skarpsinnigt sätt utvecklade denne ovanligt skicklige och mångkunnige elev dessa så olika ämnen."

När Malm kom tillbaka till Borgå slog han societeten med häpnad med sina språkkunskaper: han kunde utom teckenspråk och svenska också finska, franska och engelska. I Borgå var hans sällskapsliv livligt. Diskussionerna förde han med papper och penna. I Borgå användes i Malms sällskap också ett slags teckenspråk, för en del av Malms bekanta kunde åtminstone enskilda tecken.

Till Malms intressen hörde schack, simning och snickeriarbeten. Han planerade bl.a. en styrbar luftballong, som dock inte förverkligades. Han var också en stor vän av naturvetenskaper och astronomi. Malm var också samhälleligt vaken och framstegsvänlig. Flera av hans samhällsinitiativ gällde undervisning och bildning.

När han slutat skolan var Malm privatlärare för två döva pojkar. År 1846 grundade han en privat dövskola i Borgå. I skolan undervisade Malm på det teckenspråk som han lärt sig i Manillaskolan. Hans målsättning var att eleverna skulle lära sig både teckenspråket och det skrivna språket samtidigt.

Malms lärarbana i Borgå varade över tio år. Under den tiden arbetade han mycket på att få staten att överta ansvaret för dövundervisningen. Det blev verklighet år 1858 då man gav en kejserlig förordning om grundandet av en dövskola i Åbo. På grund av sin dövhet kunde Malm inte bli föreståndare för skolan men han valdes till lärare utan särskild ansökan.

I skolans invigningstal sade Malm att han var lyckligt över att ha fått bana väg för dövstummas bildning "ehuru dessa strävanden blott varit en följd av Guds vilja och han endast ett ringa verktyg."

Malms verksamhet i Åbo blev kortvarig för han dog i lunginflammation den 8 juni 1963 bara 37 år gammal. Inom dövsamfundet berättas att Malm skulle ha hjälpt en häst som fallit i ån och därför insjuknat och dött helt oväntat. Malm är begraven I Åbo.

Föremål i Carl Oscar Malms rum:

De föremål som samlats i detta rum och som tillhört Carl Oscar Malm har donerats av bl.a. lärare Fritz Hirn och fru Maria Hirn, Malms fostersyster Ch. Eskelin och fröken Lindfors.

På vänster:
Vävaregränd 5 där Malm började sin undervisning. En oljemålning av konstnären Sävele Angervo 1913.

Ovanför byrån:
C.O. Malms styvmor Christina Emerentia Malm och far Anders Gustaf Malm. Sävele Angervos kolteckningar 1915.

På byrån:
Foto av C.O. Malms bror Gustaf Emil Malm.
"Herrens bön", skriven av Malm. Ursprungligen gavs den till Malms elev Maria Klingenberg.
Ett inramat porträtt av Carl Oscar Malm. A. Tholanders teckning 1860.

Ovanför sängen:
Manillainstitutet

På höger:
En resekista som C.O. Malm själv gjorde i Manillainstitutet.
Två stolar på vilka enligt berättelsen Malms första elever suttit.