• se (1K) 
  • en (2K) 
  • paluu (2K) 
square (8K)

DÖVAS MUSEUM

Museets historia

Tanken på att bevara material som ansluter sig till dövas förgångna vaknade redan i början av 1900-talet. Reseombud på Dövas Förbund som grundats år 1905 och redaktör för förbundets tidningar var John Sundberg. Han hade fått veta att det i Paris och i Leipzig fanns museer som berättade om dövundervisningens historia och han började planera grundandet av ett liknande museum också i Finland.

Tidpunkten för grundandet av museet anses vara 1907 då Fritz och Maria Hirn gjorde donationer till museet. Fritz och Maria Hirn hade varit Finlands dövundervisnings grundares, Carl Oscar Malms elever och de donerade fotografier och material från sin egen skoltid till museet. Museets samlingar ökade småningom och det första utställningsrummet, Carl Oscar Malms museirum öppnades första gången för allmänheten den 12.2.1915.

Museets uppgifter

Numera är Dövas museum en del av Arbetarmuseet Werstas. Museet har i uppgift att sköta om bevarandet av, forskningen i och utställningarna av Finlands dövas och teckenspråkigas kulturella tradition. Museet har som målsättning att öka dövas och teckenspråkigas kännedom om sin historia och sin kultur och stärka deras identitet. Dessutom har museet som målsättning att sprida information om sitt specialområde till den stora allmänheten. Museets mångsidiga samlingar betjänar såväl forskare som andra kunder. Dövas museum samarbetar med andra museer och andra som producerar forskning i dövas och teckenspråkigas historia både i hemlandet och internationellt. Museet gör forskning och presenterar den i form av utställningar och i det material det producerar. Museets basutställning presenterar Carl Oscar Malms, grundaren av Finlands dövundervisnings liv. Det teckenspråkiga samfundets historia presenteras med varierande utställningar och med nätmuseum.

Museets samlingar

Museets samlingar omfattar föremål, fotografier, dokument, böcker och konstföremål. Samlingarna berättar om dövundervisningen, föreningsverksamheten och viktiga personer i samfundet, teckenspråket och det arbete samfundet utfört för att trygga sin ställning och nå jämlikhet. Samlingarna sträcker sig från slutet av 1700-talet till i dag.

Kontaktuppgifter
Arbetarmuseet Werstas / Dövas museum
Väinö Linnan aukio 8
33210 Tampere
GSM: 040-528 6982
E-post: info@kuurojenmuseo.fi

Utställningar
Valkea talo
Ilkkavägen 4
00400 Helsingfors