--- Kuurojen museo
  • fi (1K) 
  • en (2K) 
  • paluu (2K) 
square (8K)

6. Ordboksarbetets betydelse för teckenspråket och teckenspråkiga

Även om arbetet med teckenspråksordböcker pågått länge i vårt land är det bara en del av tecknen i det finska och det finlandssvenska teckenspråket som dokumenterats. Dessutom växer och förändras teckenförrådet hela tiden och teckenspråksordböcker behövs i alltfler sammanhang som t.ex. kommunikation och tolkning. Ordböckerna är också viktiga för inlärningen av språket när det inte finns tillgång till andra läromedel. Den senaste nykomlingen är nätbaserad folkordboken SignWiki år 2013. En vanlig språkbrukare kan skriva in sig på sidan för att dokumentera tecken och studerande från olika områden har producerat rikligt med material på sidorna. Samtidigt har antalet som besökt SignWiki-sidorna ökat snabbt.

Arbetet med teckenspråksordböckerna gör teckenspråken kända och synliga. Ordboken är ett dokument över språket, ett bevis för att det existerar. Ordboken stöder språkbruket inom olika livsområden, dess existens stärker språkgemenskapens identitet och stöder i uppnåendet av en samhällelig och juridisk ställning. Majoriteten av befolkningen är intresserad av teckenspråk och ordböckerna dokumenterar dem på ett sätt som gör dem lätta att bekanta sig med. När man i en teckenspråkig gemenskap startar teckenspråksforskningen är ordboken den man oftast vill börja med.

I det finska och finlandssvenska teckenspråket finns det rikligt med variabler på alla nivåer. Språkbrukarna är också olika beroende på familjebakgrunden och i vilken ålder de fått språket. En bra fråga är vems språk man borde dokumentera i ordböckerna? Suomalaisen viittomakielen perussanakirja gjordes när det var viktigt att påvisa att teckenspråket var en skild språkform från talat språk. Därför valdes av översättningarna av de tecknade meningarna oftast de som var längst från strukturen i den tecknade meningen. I verkligheten påverkas minoritetsspråket alltid av det omgivande majoritetsspråket. Det är naturligt och behöver inte skylas över.

Ordböckernas traditionella uppgift har varit att standardisera språket, dvs. beskriva hur man borde teckna. Numera är synpunkten den att ordböckerna tvärtom borde visa den variation som på ett naturligt sätt uppstår i språket. I praktiken ligger vi någonstans mellan de här ytterligheterna. Oberoende av redigeringsprinciperna kan ordböckerna för sin del bidra till vilka språkformer som överlever och överförs till kommande generationer.

Likadana eller liknande tecken i de olika teckenspråksordböckerna. Av bilderna eller beskrivningarna av tecknen kan man se hur mycket de förändrats eller förblivit likadana.

Gud, gudstjänst

image
Gud
1852
image
Gud
1911-1916
image
Gud
1973
image
gudstjänst
1981
image
Gud
1998

Måne, fullmåne

image
Måne
1852
image
fullmåne
1911-1916
image
Måne
1973
image
Måne
1981
image
Måne
1998

Öl, svagdricka

image
Svagdricka
1911-1916
image
Svagdricka
1973
image
Svagdricka
1981
image
Öl
1998

Luft, väder

image
Luft, väder
1911-1916
image
Luft
1973
image
Luft
1981
image
Luft
1998
nuoli_vasen (13K)
5. Forskningen påverkar arbetet med teckenspråksordböcker