Juuret maailmalla, koti Suomessa
 
 

Käyttöohjeet 

Selaus

Verkkonäyttelyssä on mukana 32 maahanmuuttajaa. Selauksesta voit valita itseäsi kiinnostavimman elämäntarinan luettavaksi. Klikkaa selauskuvaa, niin ohjaudut automaattisesti kyseisen henkilön elämäntarinaan, profiilin ja yhteisölistaukseen.

Yhteisöt

Verkkonäyttelyssä on yli 40 yhteisöä seitsemässä eri kategoriassa. Yhteisöjen avulla maahanmuuttajat kertovat mielipiteistään ja liittoutuvat muihin, samanhenkisiin ihmisiin. Yhteisön jäseniä voi yhdistää vaikka sama uskonto tai työllisyystilanne. Jokaisesta yhteisöstä on oma kuvauksensa.

Kartta

Karttaan on väritetty kaikki ne maat, joista verkkonäyttelyssä mukana olevat maahanmuuttajat ovat kotoisin. Klikkaamalla väritettyä maata saat esiin tietoja kyseistä maasta sekä siitä maasta lähteneiden maahanmuuttajien matkaliput. Matkalipusta selviää mm. maahanmuuttajan nimi ja ikä muuttovuonna. Matkalippua klikkaamalla ohjaudut suoraan kyseisen maahanmuuttajan elämäntarinaan.

Profiilit

Jokaisella maahanmuuttajalla on oma profiilinsa, josta selviää henkilön perustiedot. Profiilin vieressä on myös maahanmuuttajan kasvokuva.

Äänileikkeet

Elämäntarinoiden yhteydessä on äänileikkeitä, joista voit kuunnella maahanmuuttajien omaäänisiä kertomuksia. Kertomusten kesto vaihtelee puolesta minuutista kolmeen ja puoleen minuuttiin. Huomaathan, että Wendon, Rajin, Sanjayn ja Helenin ääninäytteet ovat englannin kielellä.

Satunnainen

Saat luettavaksesi satunnaisen elämäntarinan valitsemalla ylävalikosta haun satunnainen.

Tekijät

Tällä sivulla esitellään verkkonäyttelytyöryhmä vastuualueineen. Juuret maailmalla, koti Suomessa –verkkonäyttely on Työväenmuseo Werstaan tuotantoa. Maahanmuuttajien muistot –projektin tuotoksena syntynyt verkkonäyttely on saanut Museoviraston innovatiivisten hankkeiden avustusta vuonna 2007.

[Alkuun]

Sanasto 

Akkulturaatio eli sopeutuminen
Akkulturaatio tarkoittaa ryhmän tai yksilön kulttuurin muutosta seurauksena kosketuksesta vieraaseen kulttuuriin. Akkulturaatio tarkoittaa myös sitä prosessia, jonka aikana tietyn yhteisön kulttuuri juurtuu yhteen ihmiseen. Akkulturaatio ei etene kuitenkaan suoraviivaisesti kohti sulautumista hallitsevaan kulttuuriin, vaan siihen liittyy useita vaiheita. Ks. myös kotoutuminen ja integraatio.
Ennakkoluulo
Tarkoittaa perusteetonta ja torjuvaa ennakkokäsitystä.
Expatriaatti
Ekspatriaatti eli expat on henkilö, joka tilapäisesti tai toistaiseksi oleskelee maassa ja kulttuurissa, joka ei ole maa, jossa hän on kasvanut. Sana pohjautuu latinankielen sanoihin ex (poissa jostakin, entinen) ja patria (isänmaa).
Identiteetti
Identiteetti on ihmisen omakuvan, roolien ja toiminnan kokonaisuus. Siihen liittyy erilaisia ulottuvuuksia, kuten persoonallinen, sosiaalinen, kulttuurinen tai kansallinen identiteetti. Identiteetti ei ole muuttumaton kokonaisuus, vaan se elää ja muokkautuu eri elämäntilanteiden myötä.
Integraatio
Maahanmuuttaja sopeutuu uuteen kulttuuriin ja tulee uuden kulttuurin osaksi, mutta voi kuitenkin säilyttää oman identiteettinsä ja kulttuurinsa erityispiirteet. Ks. myös kotoutuminen ja akkulturaatio.
Jatkuva oleskelulupa eli A-lupa
Lupa myönnetään ulkomaalaiselle, joka on tullut Suomeen pysyvässä maahanmuuttotarkoituksessa. Lupa on uusittava määräajan päätyttyä. Toisin sanoen se on määräaikainen oleskelulupa.
Kaksoiskansalaisuus/monikansalaisuus
Henkilöllä voi olla kaksi tai useampia kansalaisuuksia. Kaksoiskansalaisuus on puhekielen ilmaisu.
Kansalaisuus
Jäsenyys tietyssä valtiossa. Sisältää sekä oikeuksia että velvollisuuksia mm. täydet poliittiset oikeudet ja oikeuden saada diplomaattista suojelua ulkomailla.
Kansallisuus
Etninen tausta. Henkilö, joka kuuluu tiettyyn kansanryhmään (esim. inkerinsuomalainen, kurdi, romani), mutta ei välttämättä ole tai ole koskaan ollutkaan asuinmaansa kansalainen.
Kiintiöpakolainen
Suomi ottaa vuosittain vastaan tietyn määrän pakolaisia eduskunnan hyväksymässä kiintiössä. Vuoden 2006 pakolaiskiintiö oli 750. Pakolaiskiintiö ei välttämättä täyty. YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n kautta tuleville kiintiöpakolaisille myönnetään Suomessa pakolaisstatus.
Kotouttaminen
Kotouttamisella tarkoitetaan viranomaisten järjestämiä kotoutumista edistäviä toimenpiteitä ja voimavaroja.
Kotoutuminen
Kotoutumisella tarkoitetaan sitä, että maahanmuuttaja hankkii itselleen tietoja ja taitoja, joiden avulla hän selviää Suomessa sekä voi osallistua työelämään ja pystyy toimimaan yhteiskunnan tasavertaisena jäsenenä. Suomen tai ruotsin kielen oppiminen on yksi kotoutumisen keskeinen edellytys. Työikäisten maahanmuuttajien kohdalla tavoitteena on pääsy työelämään ja saada tulijoiden  osaaminen ja koulutus suomalaisen yhteiskunnan käyttöön. Käsite kotoutuminen (integraatio) on vakiintunut suomen kieleen kotouttamislain (493/1999) myötä. Kotouttamisen keskeisiä toimijoita maahanmuuttajien lisäksi ovat esimerkiksi kunnat, työvoimatoimistot ja järjestöt.
Kulttuurishokki
Kulttuurishokki syntyy vieraan kulttuurin kohtaamisesta sekä vanhan kulttuurin menettämisestä. Siihen liittyvät tuntemukset ovat sekä psyykkisiä että fyysisiä, ja niiden voimakkuus riippuu omasta henkisestä kapasiteetistä, oman ja kohdattavan kulttuurin erilaisuudesta sekä aiemmista kokemuksista. Tärkeintä on tunnistaa ilmiö ja muistaa, ettei kulttuurishokkia voi välttää ja että sen oireet ovat aina yksilöllisiä. Prosessina kulttuurishokki voidaan jakaa neljään eri vaiheeseen: kuherruskuukauteen, shokkivaiheeseen, sopeutumiseen ja lopulta paluushokkiin.
Maahanmuuttaja
Maahanmuuttaja on maasta toiseen muuttava henkilö. Yleiskäsite, joka kuvaa kaikkia eri perustein muuttavia ihmisiä.
Monikulttuurisuus
Eri kulttuurisia ja kielellisiä taustoja edustavien ryhmien tasa-arvoinen rinnakkaiselo.
Määräaikainen oleskelulupa
Tilapäinen oleskelulupa ja jatkuva oleskelulupa ovat luonteeltaan määräaikaisia oleskelulupia.
Pakolainen
Pakolainen on henkilö, joka nauttii kansainvälistä suojelua oman kotimaansa ulkopuolella. Hän on paennut vainoa, ihmisoikeusloukkauksia, sotaa ja levottomuuksia. Hän on joutunut jättämään kotimaansa, koska hänellä on perusteltu syy pelätä joutuvansa vainotuksi. Pakolaiset ovat saapuneet maahan joko ns. kiintiöpakolaisina ulkomaalaisilta pakolaisleireiltä tai alun perin itsenäisesti turvapaikanhakijoina.
Paluumuuttaja
Ulkosuomalainen, joka palaa Suomeen. Suomessa käsitettä sovelletaan entisiin ja nykyisiin Suomen kansalaisiin sekä entisen Neuvostoliiton alueelta peräisin oleviin henkilöihin kuten inkerinsuomalaisiin, joilla on suomalainen syntyperä. Paluumuuttajat ovat Suomen kansalaisia, mutta kansallisuudeltaan enemmänkin virolaisia tai venäläisiä.
Pysyvä oleskelulupa eli P-lupa
Pysyvä oleskelulupa myönnetään henkilölle, joka on oleskellut Suomessa yhtäjaksoisesti jatkuvalla oleskeluluvalla neljä vuotta. Oleskelun syy tai muut erityiset syyt voivat aiheuttaa poikkeuksia. Lupa myönnetään toistaiseksi eikä sitä tarvitse uusia.
Rasismi
Rasismilla tarkoitetaan ideologiaa ja uskomuksia, jotka jakavat ihmiset eri rotuihin. Jotkut rodut nähdään muita kehittyneempinä, ja se antaa niille oikeutuksen alistaa vähemmän kehittyneihin rotuihin kuuluvia yksilöitä ja ryhmiä. Ominaisuuksien uskotaan myös periytyvän sukupolvelta toiselle. Joskus rasistinen käyttäytyminen on räikeää ja rikollista, joskus hienovaraista ja vaikeasti havaittavaa.
Siirtolainen
Pysyvässä tarkoituksessa maasta toiseen maahan muuttava henkilö, jonka tarkoituksena on hankkia toimeentulo ja rakentaa uusi elämä uudessa maassa.
Stereotypia
Stereotypia on yksinkertaistettu, leimaava, kapea ja kaavamainen mielikuva, mielipide tai arvio. Se voidaan muodostaa esimerkiksi toisesta ihmisestä, ryhmästä tai kansasta. Stereotypian ongelma on yksilöllisyyden ja yksilöllisten erojen unohtaminen. Vähemmistöihin liitetään usein stereotypioita.
Tilapäinen oleskelulupa eli B-lupa
Lupa myönnetään ulkomaalaiselle, jonka tarkoituksena ei ole jäädä Suomeen pysyvästi. Lupa on uusittava määräajan päätyttyä. Toisin sanoen se on määräaikainen oleskelulupa.
Turvapaikanhakija
Turvapaikan hakija on henkilö, joka hakee turvaa vieraasta valtiosta. Suomessa turvapaikanhakijalle voidaan myöntää pakolaisstatus tai oleskelulupa suojeluntarpeen perusteella. Hakijalle voidaan myöntää oleskelulupa myös yksilöllisestä inhimillisestä syystä tai tilapäinen oleskelulupa.
Ulkomaalainen
Henkilö, joka ei ole Suomen kansalainen.

Lähteet

Sanastoa poimittu mm. seuraavilta www-sivustoilta:

Työministeriön maahanmuuttosivut
http://www.mol.fi/maahanmuutto

Ulkomaalaisviraston kotisivujen sanasto
http://www.uvi.fi/netcomm/content.asp?article=1998

Suomen pakolaisapu
http://www.pakolaisapu.fi/pakolaisinfo/yleistietoa_pakolaisuudesta.html

Pakolaisneuvonta
http://www.pakolaisneuvonta.fi

Syrjimättömyyssanasto
http://www.yhdenvertaisuus.net/tikapuut/sanasto.html

[Alkuun]

Hyödyllisiä linkkejä 

Huomaa, että linkit avautuvat uuteen ikkunaan ja voit palata Juuret maailmalla, koti Suomessa -verkkonäyttelyyn esimerkiksi sulkemalla uuden ikkunan. Emme vastaa ulkopuolisten linkkien sisällöstä.

Yleistä tietoa maahanmuutosta ja maahanmuuttajista

Monitori
http://www.mol.fi/monitori

Ulkomaalaisvirasto
http://www.uvi.fi

Infopankki maahanmuuttajille
http://www.infopankki.fi

Työministeriön maahanmuuttosivut
http://www.mol.fi/mol/fi/04_maahanmuutto/index.jsp

B-lupa.net
http://www.b-lupa.net/

Tietoa yhdenvertaisuudesta ja rasismin vastaisuudesta

Yhdenvertaisuus
http://www.yhdenvertaisuus.fi/suomi/yhdenvertaisuus/

Yhdenvertaisuuslaki
http://www.seis.fi/suomi/yhdenvertaisuuslaki/

Rasismin ja muukalaispelon vastainen verkosto
http://www.rasmus.fi/

Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia
http://www.keks.fi/

Tietoa pakolaisuudesta

Suomen Pakolaisapu
http://www.pakolaisapu.fi

UNHCR YK:n pakolaisasiain päävaltuutettu
http://www.unhcr.fi/fi/index_fi.html

Pakolaisneuvonta
http://www.pakolaisneuvonta.fi

Tietoa ihmisoikeuksista

Amnesty International
http://www.amnesty.fi/

Ihmisoikeudet.net
http://www.ihmisoikeudet.net/

Maailma.net
http://fi.oneworld.net/

Suomen YK-liitto
http://www.ykliitto.fi/

Tietoa kehitysmaista

Ulkoasiainministeriön kehityspolitiikan ja kehitysyhteistyön verkkojulkaisu
http://global.finland.fi/public/Default.aspx

Yhteinen maailmamme
http://www.yhteinenmaailmamme.fi/fin/etusivu/?id=2

Aasia - kohti vuotta 2015 -sivusto
http://www.edu.fi/oppimateriaalit/aasia/

Tietoa uskonnoista

Uskonnot Suomessa -hanke
http://www.uskonnot.fi/

Raamattu.net
http://www.suol.fi/raamattunet/index.html

Tietoa kansalaistoiminnasta

Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK
http://www.sak.fi/

Liity ammattiliittoon
http://www.liityammattiliittoon.fi/

[Alkuun]